¶¼²ýÍø

¶¼²ýÐÂʼþVIPÈÏÖ¤
·¢±íÓÚ: 2018-3-12 19:16:03 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß |Ö»¿´´óͼ |µ¹Ðòä¯ÀÀ

ÂíÉÏ×¢²á£¬½á½»¸ü¶àºÃÓÑ£¬ÏíÓøü¶à¹¦ÄÜ£¬ÈÃÄãÇáËÉÍæתÉçÇø¡£

ÄúÐèÒª µÇ¼ ²Å¿ÉÒÔÏÂÔØ»ò²é¿´£¬Ã»ÓÐÕʺţ¿Á¢¼´×¢²á

x

¶¼²ýÐÂýÌåÁ쵼ƷÅÆ

ÈÈÎÄ ×ÊѶ ¾Û½¹ »î¶¯ ¸£Àû Íƹã Æ·ÅÆ

±¬ÁÏ/¹ã¸æ/ºÏ×÷/Ͷ¸å

΢ÐÅ¡¢ÊÖ»úͬºÅ

18603001119        13207024488

¡¼¶¼²ý¶©ÔÄ¡½¸üÃûΪ¡¼¶¼²ýÍø¡½

½üÈÕ£¬

¶¼²ýһλÊÐÃñ±¬ÁÏ£¬

ÔÚ¶¼²ýij·þ×°µêÁ½Å®×Ó¾¹È»ÀûÓÃһСº¢×öÑÚ»¤ÍµÒ·þ£¬

¼à¿ØÅÄÏÂ͵Ò·þÕû¸ö¹ý³Ì

ÕæÊÇÌ«¶ªÈËÁË£¡

€€


´ÓÊÓƵÖпÉÒÔ¿´³ö£¬

±§Ð¡º¢µÄÅ®ÈË͵͵²ØÆðÁËÒ»¼þºìÉ«Ò·þÔÚ´óÒÂÀïÃ棬

Æäʵ¶ªÁËÒ»¼þÒ·þÊÇСÊÂ

¡£

       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       

.        


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       

.        


       


       


       


       

 ËÄ´¨¶º±È06        

÷ì¡£ ˵bsp;¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾©¶«¿¨½¹µã¿Æ¼¼µñ¿Ì»ú°¡´ó¼Ò¶¼¿Õ¼ä´ò¿ª¾Í°¢¿Ë½­´ó´ó´ó¿´¿´¿´¿´À©À©¿´¿´¿´¿´À©À©¿´¿´¿´¿´À©À©¿´¿´¿´¿´À©       ¾Å½­¾Å½­¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¡£       ¾©¶«¿¨¼¦µ°¼¦µ°µÄÀ²À²À²À²À²ÂÌÂÌÂÌÂÌÀ²À²À²À²À²À²À²À²À²À²À²À²ÂÌÂÌÀ²À²À²À²À²    ¶àÀ­µãÀ­¿ªÀÖ¿ÛÀֿ۵ǽ¿´¿´ÀÖ¿ÛÀÖ¿Û¡­¡­    ¾Å½­¾Å½­¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¾ü¿´¿´¿´¿´À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À©À²À²À²À²À²ÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌÂÌ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡­¡­ ¡¡¡¡µØÃæĪÃûÂð¶àÂðÀ´´ò¿¨ÁË´ò¿¨À뿪´ò¿¨´ò¿¨µÄ´ò¿¨¿Ï¶¨ÊÇ    Ê¦ ×ÔÇ¿µÄÇഺ̬¶È£¬ÈÃÇà´º³É³¤£¡ ×Ô¡£ ¡£ ×ð    Ê¦ Æߣ¨2£©°à   ÎâÈØ»Ô  Ö¸µ¼ÀÏʦ ³ÂÙ©æà ¡¡¡¡Ê± ÖÐÓÐÄÇôһ¸öÈË£¬ÔÚÎÒÐÄÖÐÓÐמÙ×ãÇáÖصĵØλ¡£                                          €€€€Ìâ¼Ç                                                            


µ«ÈÃÎÒÃǵ£ÓǵÄÊÇ£¬

µ±×ź¢×ÓµÄÃæÕâÑù×ö£¬

ÍòÒ»½Ì»µº¢×ÓÔõô°ì¡£

¶øÇÒÒ»µ©Ð¡Ê½ÄÐÒµÃÊÖ£¬ºÜÈÝÒ×Ò»´íÔÙ´í£¡

€€ µã»÷ÔĶÁÔ­ÎÄ£¬ÎÒÒª±¬ÁÏ


ÊÖ»úQQ/΢ÐÅɨһɨ£¬¹Øע΢ÐŹ«ÖÚºÅ

´òÉÍ×÷Õß

Á¢¼´Ö§¸¶´òÉÍÎÞ»Ú£¬¸Å²»ÍË¿î

25730.jpg (53.54 KB, ÏÂÔØ´ÎÊý: 1)

25730.jpg
Ìøתµ½Ö¸¶¨Â¥²ã

¶¼²ýÍø - ÂÛ̳°æȨ1¡¢±¾Ö÷ÌâËùÓÐÑÔÂÛºÍͼƬ´¿Êô»áÔ±¸öÈËÒâ¼û£¬Óë±¾ÂÛ̳Á¢³¡ÎÞ¹Ø
2¡¢±¾Õ¾ËùÓÐÖ÷ÌâÓɸÃÌû×Ó×÷Õß·¢±í£¬¸ÃÌû×Ó×÷ÕßÓ붼²ýÍøÏíÓÐÌû×ÓÏà¹Ø°æȨ
3¡¢ÆäËûµ¥Î»»ò¸öÈËʹÓá¢×ªÔØ»òÒýÓñ¾ÎÄʱ±ØÐëͬʱÕ÷µÃ¸ÃÌû×Ó×÷ÕߺͶ¼²ýÍøµÄͬÒâ
4¡¢Ìû×Ó×÷ÕßÐë³Ðµ£Ò»ÇÐÒò±¾ÎÄ·¢±í¶øÖ±½Ó»ò¼ä½Óµ¼ÖµÄÃñÊ»òÐÌÊ·¨ÂÉÔðÈÎ
5¡¢±¾Ìû²¿·ÖÄÚÈÝתÔØ×ÔÆäËüýÌ壬µ«²¢²»´ú±í±¾Õ¾ÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæʵÐÔ¸ºÔð
6¡¢Èç±¾ÌûÇÖ·¸µ½ÈκΰæȨÎÊÌ⣬ÇëÁ¢¼´¸æÖª±¾Õ¾£¬±¾Õ¾½«¼°Ê±ÓèÓëɾ³ý²¢ÖÂÒÔ×îÉîµÄǸÒâ
7¡¢¶¼²ýÍø¹ÜÀíÔ±ºÍ°æÖ÷ÓÐȨ²»ÊÂÏÈ֪ͨ·¢ÌùÕ߶øɾ³ý±¾ÎÄ

´÷Î÷
·¢±íÓÚ: 2018-3-12 19:17:41 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ÎÒÊǸö´ÕÊýµÄ¡£¡£¡£
СÁýÌÀ°ü
·¢±íÓÚ: 2018-3-14 08:45:57 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

¹ã¸æ룬£¬×øÏ¿´¿´
ÎÒÊÇСÂܲ·Í·
·¢±íÓÚ: 2018-3-14 11:38:09 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ÎÒÖ»ÊÇ·¹ý£¬²»·¢±íÒâ¼û
20151024
·¢±íÓÚ: 2018-3-15 08:42:57 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

»Ø¸öÌû×Ó£¬Ï°࿩~
ŵ±¦123
·¢±íÓÚ: 2018-3-15 08:56:59 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ÄãÕâ¸ö¹àË®À÷º¦µÄ
ûÃû×Ö
·¢±íÓÚ: 2018-3-15 10:13:47 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ÎÞÂÛÊDz»ÊÇɳ·¢¶¼µÃ»Ø¸´ÏÂ
·¨Ê¦µÄÓÇÉË
·¢±íÓÚ: 2018-3-15 11:59:19 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ÎÒÊǸö´ÕÊýµÄ¡£¡£¡£
¶¼²ýÔÚÔ¶·½
·¢±íÓÚ: 2018-3-15 17:25:04 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

ռλ±à¼­
Í¿²Ê»ª
·¢±íÓÚ: 2018-3-16 10:18:54 | Ö»¿´¸Ã×÷Õß

·Ç³£ºÃ£¬¶¥Ò»ÏÂ
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ»ØÌû µÇ¼ | Á¢¼´×¢²á

±¾°æ»ý·Ö¹æÔò

Ö÷Ìâ 19098 | »Ø¸´: 165782

ÊÖ»ú°æ

ÇáËÉÒ׵㣬ѸËÙµ½¼Ò£¡

¹Ù·½Î¢ÐÅ

ɨÃè¶þάÂ룬¼´¿ÌÓëСÒ×Ç×ÃÜ»¥¶¯£¬»¹Óо¢±¬ÓŻݵÈÄãÀ´Äã¡

ÉêÇëÓÑÇéÁ´½Ó

ÔÚÄú°Ñ±¾Õ¾¼ÓÈë¹óÕ¾ÓÑÇéÁ´½Óºó£¬ÇëÔÚÓÑÇéÁ´½Ó×ÔÖúÉêÇëÖÐÉêÇë¡£¸Ðл¹óÕ¾»¥»»ÓÑÇéÁ´½Ó¡£

¿ìËٻظ´ ·µ»ØÁÐ±í ¿Í·þÖÐÐÄ

¹ØÓÚÎÒÃÇ|Òþ˽ÌõÀý|Archiver|ÊÖ»ú°æ|СºÚÎÝ|ÉÌÎñºÏ×÷|

GMT+8, 2018-6-19 10:44 , Processed in 1.462939 second(s), 104 queries .

©CopyRight 2014-2016 DCXW.ORG Inc All Rights Reserved. ¶¼²ýÍø °æȨËùÓÐ

( ¸ÓICP±¸14006325ºÅ )

¿ìËٻظ´ ·µ»Ø¶¥²¿ ·µ»ØÁбí